2016/02/25


Aste honetako gaiaren helburu nagusia hau da, gatazken analisia, interpretazioa eta trataera genero-ikuspegia kontuan izanik.

Gatazka kontzeptuari buruz dugun ideia identifikatzea garrantzitsua da, nola eraikitzen ditugun harremanak eta gatazkei aurre egiteko moduetan zein eragina duen generoak.

RAE-n sartzen bagara hau da aurkitzen dugun definizioa: conflicto
1. m. Combate, lucha, pelea.
2. m. Enfrentamiento armado.
3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida.
4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción.
5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos.
6. m. desus. Momento en que la batalla es más dura y violenta.

Dena negatiboa!!

Gaur egun, gatazka ulertzeko bi modu daude:
1.       Ikusmolde tradizionala: “bakea” estatuen arteko gerra-gatazkarik ez egotea da. Bakearen ikusmolde hori negatiboa da.
2.       
  Ikerketek esaten digutena ikusten badugu: gerrarik eza gisa hartzeaz gain, edozein motatako indarkeriarik eza bezala ere hartu izan da:
a.        Zuzeneko eta ageriko indarkeriaz gain (fisikoa edo erasoa), ezkutuko bi indarkeria mota ere badaude
b.      Egiturazko indarkeria: pobrezia, errepresioa eta alienazioa,
c.       Indarkeria kulturala: zuzeneko indarkeria erabiltzea edo biztanle batzuei oinarrizko eskubideak denbora luzean mugatzea justifikatzen duena.

El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johan Galtung para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales.
Según Galtung, la violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Solucionarlo supone actuar en todos los tipos de violencia, que serían tres:
1.    La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia.
2.    La violencia estructural, (la peor de las tres), que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación de las necesidades.

3.    La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes.”


Interesgarria da Galtung-ek gatazkaren ikuspegi positiboaren aldeko jarrera: “gatazka erronka da; azken batean, helburu bateraezinak edukitzea izugarrizko desafioa da bi aldeentzat, bai adimen aldetik, bai emozio aldetik. Horren arabera, beraz, gatazka gure izateari zentzua ematen dion arrazoietako bat da; aldaketaren arrazoia, aldaketarekin batera gertatzen den zerbait eta aldaketaren ondorioa; bizitza sozialerako ezinbestekoa; bizitzeko arnasa hartzea bezain garrantzitsua”.

Beste pertsona batzuren ikuspegia ere baloratzen dut gai hau aztertzerakoan, Paco Cascón Soriano adibidez.
Artikulu oso interesgarria jartzen dut hemen gatazkei buruzko hausnarketarekin: “Educar en y para el conflicto”

Beste dokumentu batzuk: http://pacoc.pangea.org/documentos/

Edualter, Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad

Ed. Paz: resolución de conflictos y mediación.(Biblioteca pedagógica: básica)

Gatazka zer den jakintza eta zientzia ezberdinek aztertu dute.
Gatazka modu intra-pertsonalean ulertu daiteke, norberak bere buruarekin duena edo harremanetan sortzen dena. Definizio ezberdinak daude.


Gatazka ulertzeko modu horietan maila intra-pertsonala da ardatz nagusia, hau da, gatazka pertsona bat baino gehiagoren arteko kontua da eta egoera baten aurrean beraien artean ematen diren bereizketak.

Gatazkari buruz hitz egiteak, bakeaz hitz egitera eramaten gaitu.
Bakea esan dezakegu pertsonen artean eta ingurunearekin hainbat mailatan (ekonomikoa, sexuala, etnikoa, kulturala...) berdintasun-harremanak izatea dela. Ez da egoera estatikoa, prozesua baizik.

Bake positiboaren kontzeptu berria: ia indarkeria zuzenik ez egotea eta justizia- eta adiskidetze-kultura ongi sustraituta egotea.
Gatazkari eta bakeari buruz aritzean indarkeria zer den azaltzeko beharra sortzen da, eta horrekin batera agresibitatea.

OMEk horrela definitzen du indarkeria “nork bere buruaren kontra edo beste pertsona, talde edo komunitate baten kontra hiltzeko, kalte egiteko, min psikologikoak edo garapen-arazoak edo gabeziak sortzeko indar edo botere fisikoa erabiltzea edo horrekin mehatxu egitea.”
Indarkeria jendartean, familian, komunikabideetan … gatazkei aurre egiteko orduan ikasitako portaera-eredua da. Funtsean lau indarkeria mota bereiz ditzakegu: fisikoa, emozionala, egiturazkoa eta kulturala.

Agresibitatea gizakien ezaugarri bat da: pertsonek, emakumeek zein gizonek duten irrika, indarra eta bizi-iraupen sena. Oztopoak gainditzeko behar den bizi-indarra. Kasu honetan ikasten dena erabilera da, norberarentzat eta gainontzekoentzat eraikitzailea edo kaltegarria izan daitekeena.

Gatazken trataeran genero-ikuspegia kontuan izatea ezinbestekoa da:
1. Enpirikoki, gatazken zergatiak eta ondorioak ezagutzeko.
2. Kontzeptualki, sakonean ulertzeko.
3. Etikoki, pertsonengan eta gizartean duten benetako eragina agerian uzteko eta bere trataera desegokiak duen ondorio kaltegarriekin bukatzeko.

Generoa kontuan izatea lagungarria da gatazken trataeran emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-eza identifikatzeko eta baita gatazketan parte hartzeko ere, gatazkak bizitzeko generoagatik ematen diren modu ezberdinak adierazteko.

Gatazka-egituran hiru aspektu kontuan hartu behar dira: pertsonak, prozesua eta arazoa. Hiru aspektu horiek ondo definitzeak lagunduko digu zer gertatu den zehazten, zergatiak eta ondorioak definitzen, irtenbide egokiak aurkitzeko giltza izango direnak.

Lankidetza bada gatazkari aurre egiteko garatu nahi dugun jokaera, gatazkan parte hartzen duten pertsonen interesak, beharrak, balioak, itxaropenak gertatutakoaren pertzepzioak ezagutu behar dira, beraien arteko komunikazioa bultzatu edota bitartekaritza erabiliz. Komunikazio horretan ondo bereiztu behar dira posturak eta pertsonak. Posturak kolokan jarri daitezke, pertsonak inoiz ez. Atal hori aztertzerakoan genero-analisia ezinbestekoa da aztertzeko genero-kulturagatik zer den garrantzitsua eta zeintzuk beharrak emakumeentzat edo gizonentzat, batzuen eta besteen itxaropenak ulertzeko eta noraino diren beren garapenerako lagungarriak edo kaltegarriak. Kultura maskulinoak eta femeninoak inposatutako itxaropenak, beharrak eta interesak izaten dira askotan bizikidetzan eta harremanetan gatazkak sortzen dituztenak.
Gatazkak izan duen prozesua ezagutu behar da. Nola hasi zen, non eman den, testuingurua, zein izan den bere bilakaera.

Feminismoak, orokorrean, alternatiba etiko-politikoa den aldetik eta gatazken trataeraren ikuspuntutik kultura-aldaketarako proposamen interesgarriak egiten dizkigu. Eskoletako genero-indarkeriaren inguruan egin diren hainbat ikekertek gatazkak eraldatzeko irizpideak aberastu dituzte:
1) Pertsonen arteko harremanetan eta jendarte mailako egitura-harremanetan justiziaren humanizazioa.
2) Oreka ekologikoa bilatzea
3) Ezagutza eta esperientziaren (intuizioa, irudimena) arteko dikotomiak sostengatzen duen zientziaren ikuspegi mugatuarekin apurtzea.
4) Adimena-gorputza, pentsamendua-sentimendua … dikotomiak apurtzea.
5) Gatazketan gure aurrean duguna eta sexua, etnia edo klaseagatik objektu bihurtutakoa, subjektu eta pertsona gisa ikustea.
6) Indarkeriaren erabileraren deslegitimizazioa. “Irabazle-galtzaile” eskema eta antolakuntzarekin apurtzea.
7) Gizarteratze prozesuetan feminitate eta maskulinitate anitzak kontuan izatea.
8) Hezkuntza eta heziketa kontzeptua aldatzea, hezkidetzaz aritzea, garrantzia ematea adimen-garapenari zein emozio-garapenari genero-zauria sendatzeko.
9) Maskulinitate hegemonikoaren baitan dagoen gizakion independentzia ulertzeko modua aldatzea eta gizakion elkarrekiko beharra sendotzea.
Ekarpen horiek oso lotuta daude gatazken trataera aberastu duen Zaintzaren Etikak duen planteamenduarekin. Gilliganek (1986) proposatzen duen moduan, baloreetan hezteko eta garapen morala lortzeko beharrezkoa da justizian zein zaintzan eginiko heziketa. Berak “Zaintzaren Etika”-ren teoria garatu du.

Aipaturiko gaiaren inguruko ikerketa, baliabide edo proposamen adierazgarriren bat gomendatu eta Zein dira zure ustez hau guztia ikastetxean/jendartean lantzeko erronkak?

Bi aspektu hauek batean jarriko ditut.


“Prevenir la violencia de género desde la escuela” M.J. Díaz Aguadoren artikuluan dauden aspektuak eta erreflexioak interesgarriak iruditu zaizkit. Hau azpimarratuko nuke:2.6. La construcción escolar de la igualdad y la no-violencia desde un enfoque integral que incluya la prevención de la violencia de género.

De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, puede concluirse que para erradicar la violencia de género desde la educación, es preciso ir más allá de la elaboración de materiales y programas puntuales, de forma que las medidas educativas permitan:

1)    Extender la prevención a toda la población, desde una perspectiva integral basada en el respeto a los derechos humanos, que enseñe a rechazar todo tipo de violencia e incluya actividades específicas contra la violencia de género. Estas medidas deben adaptarse a cada nivel educativo e iniciarse en la Educación Infantil. Las investigaciones realizadas sobre este tema llevan a destacar la especial relevancia que pueden tener, en este sentido, la intervención desde la adolescencia, edad en la que es posible enseñar a detectar cómo son las primeras manifestaciones de la violencia de género en la pareja y cómo evoluciona, favoreciendo la incorporación del rechazo a la violencia de género en la propia identidad en toda la población, en el momento que precede a las primeras relaciones de pareja y a las primeras violencias que en ellas se producen.
2)    Enseñar a construir la igualdad desde la práctica, reconociendo que no basta con dar información, a través de experiencias de colaboración entre chicas y chicos, basadas en el respeto mutuo, para avanzar, así, en la superación de dos de las principales condiciones que subyacen a la violencia de género: la desigual distribución del poder que existe en la sociedad y la resistencia al cambio que esta situación produce, especialmente entre los hombres. Estos contextos cooperativos permiten, además, insertar la construcción de la igualdad dentro de un tratamiento integral y coherente de la convivencia, que contribuye también al logro de otros retos actuales, como el de la interculturalidad y ayuda a la distribución del protagonismo en el aula, disminuyendo así la tendencia a buscar protagonismo negativo que subyace a muchas de las conductas disruptivas.
3)    Desarrollar protocolos sobre cómo debe actuarse desde la escuela en caso de tener conocimiento de violencia en el alumnado o en sus familias, de forma que sea posible incrementar la eficacia en la detección y erradicación de dichas situaciones, favoreciendo la colaboración entre la escuela y el resto de los organismos con responsabilidad en este tema. Es conveniente que la escuela pueda contribuir a paliar el daño que la exposición a la violencia puede haber producido en el alumnado de dichas familias, y prevenir el riesgo de su reproducción intergeneracional, promoviendo las condiciones que ayudan a interrumpirlo anteriormente mencionadas.
4) Garantizar la permanencia de las medidas educativas destinadas a prevenir la violencia, proporcionando a los centros educativos las condiciones que permitan llevar a la práctica programas eficaces. Para lo cual conviene insertar su tratamiento en el currículum escolar (en lugar de situarlo en actividades puntuales y esporádicas), proporcionando al profesorado los medios necesarios para llevarlas a cabo de forma sistemática: formación teórico-práctica, incentivos al esfuerzo que siempre supone la innovación educativa así como el resto de las condiciones que los hagan viables (recursos económicos, materiales para la aplicación, ajustes en los horarios, medios humanos, personas expertas para consultar dudas…).

5) Favorecer la inserción de la prevención de la violencia de género en programas integrales de mejora de la convivencia escolar. Esta integración puede proporcionar una oportunidad de extraordinaria relevancia para conseguir la permanencia de las medidas y su extensión a toda la población. Y para ello conviene promover la colaboración entre quienes tienen la responsabilidad de los centros educativos con las personas especializadas en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres. Dentro de esta medida, es preciso incluir también acciones destinadas a la sensibilización e implicación de las familias.

6) Promover la colaboración escuela-familias e integrar la intervención educativa con la que debe llevarse a cabo en todos los contextos desde los que se estructura la sociedad, conectándolas desde un enfoque multidisciplinar, que permita la colaboración en red de los agentes educativos con otros agentes sociales, incluidos los medios de comunicación., la administración y los organismos dedicados a la investigación., porque de lo contrario es difícil que pueda contrarrestarse la fuerte tendencia que existe a la reproducción del modelo ancestral de relación que conduce al sexismo y la violencia de género. Sin la información y la seguridad que proporcionan la cooperación, la investigación y la formación, es poco probable que los agentes educativos superen la incertidumbre que genera tratar un tema que hasta ahora ha sido tabú, para avanzar hacia “ese otro mundo posible” desde la educación.

Nire iritzi pertsonala: gai hau asko landu izan dugu gure lanean aspalditik. Oso interesgarria egindako erreflexioa generoa kontutan harturik.iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina